یکشنبه, 06 مهر 1399

اعلانات

رهبر

ستاد دیه استان کرمانشاه

اوقات شرعی

 

سامانه پرداخت ازطریق تلفن همراه جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

اساسنامه

اساسنامه
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
فصل اول – کلیات و اهداف
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند بمنظور کمک به زندانیان نیازمند دربند  و خانواده های آنان در جهت پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ، در سال 1369 پایه ریزی شد و در سال 1378 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .
ماده 1 : نام : ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در این اساسنامه به لحاظ اختصار « ستاد »  نامیده میشود.
ماده 2 : اهداف : اهاف ستاد عبارتند از :
جذب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نهادها و ارگانهای داخلی و خارجی ؛ بمنظور کمک به زندانیان نیازمندی که بواسطه عدم کفایت دارائی ، قادر به پرداخت جزای نقدی و یا رد عین یا مثل یا قیمت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نباشد .
ماده 3 : مدت : مدت فعالیت ستاد نامحدود و تابعیت آن ایرانی است .
ماده 4 : محل : مرکز اصلی ستاد در تهران به نشانی :
خیابان شریعتی ـ بعد از دوراهی قلهک ـ روبروی ایستگاه یخچال ـ کوچه شریف ـ شماره 811 میباشد که هیئت مدیره عندالاقتضاء میتواند محل آن را تغییر دهد .
تبصره : تأسیس شعب در استانها با تصویب هیءت امناء خواهد بود.
ماده 5 : سرمایه : دارائی اولیه ستاد مبلغ 000،000،140 ریال میباشدکه کلیه مبلغ آن توسط افراد خیر ونیکوکار تأمین گردیده است .
تبصره : ستاد میتواند ازمحل کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرمایه خود بیفزاید.
ماده 6 : درآمدها و هزینه های ستاد باید طبق اصول حسابداری دقیقاً در دفاتر قانونی ئارد و طبق اصول کلی حسابداری و مقرّرات اساسنامه هزینه شود .
ماده 7 : سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم میشود ، مگر در سال اول تأسیس که ابتدای سالمالی تاریخ تأسیس است .
تبصره : ترازنامه هر سال مالی باید تا آخر خرداد ماه تهیه و به هیئت امناء ستاد ارسال شود .
فصل دوم : ارکان
ماده 8 : ارکان ستاد عبارتند از :
الف ـ هیأت مؤسس .
ب ـ هیأت امناء .
ج ـ هیأت مدیره .
د ـ بازرسان .
ماده 9 : هیأت مؤسس متشکلند از :
آقایان : حاج مرتضی بختیاری ، مرحوم حاج سعید امانی ، حاج حبیب اله شفیق ، حاج محمدرضا اعتمادیان ، حاج سد علاءالدین میرمحمد صادقی ، حاج اکبر بادام برجاه و حاج سید اسداله جولائی .
ماده 10 : اختیارات و مسئولیتهای هیأت موسس .
الف ـ تصویب اساسنامه ستاد .
ب ـ انتخاب اولین هیأت امناء .
تبصره : هیأت مؤسس بعد از تصویب اساسنامه ستاد و اتتخاب اولین هیأت امناء مسئولیت و اختیاری در ستاد نخواهد داشت .
ماده 11 : هیأت امناء : هیأت امناء ستاد مرکب از هفت نفر بوده که توسط هیأت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاد میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه میدهند .
تبصره : فعالیت هیأت امناء افتخاری میباشد .
ماده 12 : هر یک از اعضاء هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نماید که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید . عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ باید جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .
ماده 13 : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .
ماده 14 : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.
ماده 15 : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد .
    در صورتیکه در دعوت نخستین اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکیل و  با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد .
    ماده 16 : وظایف مجمع عمومی عادی :
1-    انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل .
2-    تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاد و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره .
3-    استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .
4-    بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .
5-    تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده 13 .
6-    تصویب ترازنامه و بودجه .
7-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاد .
ماده 17 : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
1-    بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .
2-    با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .
تبصره 1 : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره 2 : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
تبصره 3 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1-    اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .
2-    بررسی و تصویب انحلال ستاد .
3-    عزل هیئت مدیره .
4-    عزل بازرسان .
ماده 19 : هیئت مدیره : ستاد دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 تا 7 نفر عضو اصلی ، 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء و یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب می شوند .
تبصره 1 : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره 2 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .
ماده 20 : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
ماده 21 : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس ، نائب رئیس و یا مدیرعامل ، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .
ماده 22 : اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یکنفر رئیس و یکنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود اختیارات آنها را آئیننامه مشخص می نماید .
ماده 23 : هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع میباشد . هیئت مدیره موظف است : حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید .
ماده 24 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی ستاد بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر میب اشد :
1-    تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت مدیره .
2-    تعیین مدیرعامل از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت و وظایف او .
3-    هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .
4-    استخدام ، عزل ، نصب و اخراج کارکنان .
5-    اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء .
6-    حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی .
7-    اقامه دعاوی مدنی ، جزائی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزائی اعم از اینکه ستاد مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتاً و وکالتاً .
8-    تعیین وکیل و عزل آن .
9-    قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی با حق توکیل .
10-    اهداء و قبول کلیه هدایا و کمکهای مادی و غیرمادی .
11-    تنظیم آئین نامه های لازم درخصوص امور اداری ، مالی ، استخدامی و نیز نحوه استفاده از درآمدهای ستاد و اختصاص بودجه به هریک از هدفهای آن و ارائه به هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
12-    تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره و هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
13-    رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره ؛ موظف است که مجمع عمومی هیئت امناء را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوی آنها می باشد دعوت نماید .
ماده 25 : بجز مواردی که هیئت امناء استثنا کرده باشد ، هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال یغرمنقور که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام ستاد انجام دهد .
ماده 26 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر شامل : رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس ، مدیرعامل یا خزانه دار و با مهر ستاد معتبر میباشد .
تبصره : اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود .
ماده 27 : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسدی .
ماده 28 : ستاد دارای مهر و علامت (آرم ) مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء تهیه خواهد شد .
ماده 29 : مدیرعامل : مدیرعامل برای مدت 2 سال از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن با تأیید هیئت امناء انتخاب میگردد .
تبصره : حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین میشود .
ماده 30 : مدیرعامل در طول مدت مسئولیت از طرف اکثریت هیئت مدیره با نصف بعلاوه یک آراء و با تأیید هیئت امناء قابل عزل و تغییر بوده و انتخاب مجدد وی در پایان مدت بلامانع است .
ماده 31 : مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات ذیل است :
1-    اجرای تصمیمات هیئت مدیره در انجام امور ستاد .
2-    انجام امور اداری ، اجرائی و مالی ستاد .
3-    پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ستاد از طریق واحدهای اجرائی آن .
4-    تنظیم بیلان عملکرد و گزارش سالیانه جهت ارائه به هیئت مدیره .
5-    تنظیم بودجه ستاد جهت ارائه به هیئت مدیره .
6-    تهیه گزارش ماهانه و ارائه به هیئت مدیره .
فصل سوم : بازرسان
ماده 32 : هیئت امناء ستاد در هر سال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب میکند .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .
ماده 33 : وظایف بازرسان بشرح زیر است :
1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2-    مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
3-    گزارش هرگونه تحلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
ماده 34 : کلیه اسناد و مدارک ستاد اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره و یا مدیرعامل ستاد باید جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .
فصل چهارم : انحلال :
    ماده 35 : درصورت انحلال ستاد مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالفات باقیمانده ، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیرمنقول را طبق نظر ریاست محترم قوه قضائیه به محل خیریه مشابه دیگر که صلاح بدانند انتقال دهند .
ماده 36 : این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، 36 ماده و 13 تبصره در نشست مورخ 27/7/78 هیئت مؤسس به تصویب رسید .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

حدیث

امام علی علیه السلام:

قُم عَن مَجلِسِکَ لِاَبیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ اِن کُنتَ اَمیراً؛   به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.

پرداخت آنلاین

آمار بازدید کنندگان

امروز2
دیروز8
این هفته50
این ماه234
مجموع59600